RADI NJEGA JE SVE STVORENO

U obraćanjima prilikom obilježavanja mevluda često čujemo riječi „Da nije tebe (Muhammede), ne bih stvorio svjetove.“ Iako se ove riječi često spominju kao hadisi-kudsi, učenjaci su kazali da se ove riječi, u ovoj formi, ne prenose od Poslanika, s.a.v.s., te da je, s tog stanovišta, ova predaja apokrifna (mevdu’). Na to je, između ostalih, ukazao poznati hanefijski alim Mulla Ali El-Kari u svom djelu El-esrar el-merfu’a fil-ahbar el-mevdu’a.

Međutim, da li to znači i da je značenje ovih riječi neispravno, odnosno da je to pretjerivanje u hvaljenju Poslanika, s.a.v.s., i isticanju njegove vrijednosti i veličine?

Predaje koje potvrđuju značenje ovih riječi

 Mulla Ali El-Kari u istom djelu (str. 288) kaže: „Međutim, značenje ovih riječi je ispravno. Ed-Dejlemi bilježi od Ibn Abbasa, radijellahu anhuma, merfu’an: Došao mi je Džibril i rekao: ‘Muhammede, da nije tebe, ne bih stvorio Džennet, da nije tebe, ne bih stvorio Vatru.’ A u predaji koju bilježi Ibn Asakir stoji: ‘ne bih stvorio dunjaluk.’“

Bilježi El-Hallal u djelu Es-Sunne od Ibn Abbasa, radijellahu anhuma, da je rekao: „Uzvišeni Allah je, između ostalog, objavio Isau, neka je na njega blagoslov: ‘Vjeruj u Muhammeda i naredi onima iz svoga ummeta koji ga dočekaju da vjeruju u njega, jer da nije Muhammeda, ne bih stvorio Adema, i da nije Muhammeda, ne bih stvorio Vatru. Stvorio sam Arš na vodi i on se potresao pa sam zapisao la ilahe illallah muhammedun resulullah i on se smirio.’“ Ovaj hadis bilježi i El-Hakim u El-Mustedreku i kaže da je vjerodostojan (sahih).

El-Hakim odmah nakon ovog hadisa spominje i hadis u kome se spominje da je Uzvišeni Allah rekao Ademu, a.s.: „Ademe, zaista je on (Muhammed) Meni najdraže stvorenje. Zovi me njegovim hakkom i Ja ću ti oprostiti. Da nije Muhammeda, ne bih te stvorio.“ El-Hakim i za ovaj hadis kaže da je vjerodostojan.

U djelu Eš-Šeri’at od Imama El-Adžurrija stoji da je Uzvišeni Allah rekao: „Ademe, on je posljednji poslanik među tvojim potomstvom. Da nije njega, ne bih te stvorio.“

Veliki broj poznatih učenjaka je ove predaje spomenuo u svojim djelima kao dokaz da je Poslanik, s.a.v.s., odlikovan nad svim stvorenjima i da je on svrha stvaranja.

Hafiz Ibn Redžeb El-Hanbeli u svom djelu Letaiful-mearif (str. 162) kaže: „Većina selefa je na stanovištu da je Ademovo potomstvo izvedeno iz njega nakon što mu je udahnut ruh, i na to ukazuje većina hadisa. U tom slučaju je moguće da je Muhammed, s.a.v.s., odlikovan time da je izveden iz kičme Ademove prije nego je Ademu udahnut ruh, jer je Muhammed krajnji cilj stvaranja ljudskog roda, on je njegova bit i najbolji dio i zbog toga je moguće da je izveden iz kičme Ademove prije nego mu je udahnut ruh. Prenosi se da je Adem, a.s., vidio ime Muhammeda, s.a.v.s., ispisano na Aršu i da mu je Uzvišeni Allah rekao:’ Da nije Muhammeda, ne bih te stvorio…’ Ovo je zabilježio El-Hakim u svom Sahihu. To onda znači da kada je Adem bio oblikovan od gline, iz njega je izveden Muhammed, s.a.v.s., dato mu je poslanstvo i uzet je od njega zavjet, a onda je vraćen u kičmu Ademovu sve do vremena u kojem je Allah odredio da se pojavi. U prilog tome govori i predaja od Katade da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘Ja sam prvi vjerovjesnik koji je stvoren, a zadnji koji je poslan.’“

Imam Eš-Šerbini, šafijski učenjak, u svom komentaru na djelo Minhadžut-talibine od Imama En-Nevevija, u poglavlju o obredima hadždža i posjeti Poslanikovom, s.a.v.s., mezaru (str. 744) kaže: „I tražiće njegov (Poslanikov s.a.v.s.) zagovor kod njegovog Gospodara jer bilježi El-Hakim da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘Kada je Adem počinio grijeh, rekao je: Gospodaru, molim Te hakkom Muhammeda da mi oprostiš. Uzvišeni Allah mu reče: Kako znaš za Muhammeda a Ja ga još nisam stvorio? On odgovori: Gospodaru, kada si me stvorio i udahnuo mi od Svog ruha, podigao sam glavu i vidio na stubovima Arša da je napisano: Nema boga osim Allaha i Muhammed je Allahov poslanik.Spoznao sam da bi uz Svoje ime spomenuo samo sebi najdraže stvorenje. Uzvišeni Allah mu reče: Istinu si rekao, Ademe. On je Meni najdraže stvorenje. Zato što si me njime zamolio Ja ti opraštam, i da nije Muhammeda, ne bih te stvorio.’“

Imam El-Kadi ‘Ijad, muhaddis i malikijski pravnik, u svom poznatom djelu Eš-Šifa (str.184) spominje ovaj hadis u sljedećoj formi: „Adem reče: Kada si me stvorio, podigao sam glavu prema tvom Aršu i vidio da je napisano: Nema boga osim Allaha i Muhammed je Allahov poslanik. Spoznao sam da kod Tebe niko nije vrjedniji od onoga čije si ime stavio pored Svog. Uzvišeni Allah mu tada objavi: ‘Tako Mi Moje uzvišenosti i veličine, on je posljednji poslanik od tvog potomstva, i da nije njega, ne bih te stvorio.’“ Mulla Ali El-Kari u svom komentaru na ovo djelo od El-Kadi ‘Ijada, nakon ovih riječi je dodao: „U ovome je aluzija da je on (Poslanik, s.a.v.s.) poput ploda ovog stabla i da je on krajnji uzrok postojanja ljudskog roda.“ (1/175)

Hafiz Ibnul-Dževzi El-Hanbeli u svom djelu Bustanul-vaizin (str. 416) kaže: „Spominje se u predajama da je Adem, neka je na njega blagoslov i mir, podigao glavu i vidio na stubu Arša napisano: Nema boga osim Allaha i Muhammed je Allahov poslanik. Onda je upitao: Gospodaru, ko je taj čije si ime napisao uz Svoje? Uzvišeni Allah mu odgovori: ‘Ademe, to je Moj vjerovjesnik, odabranik i miljenik. Da nije njega, ne bih stvorio tebe niti bih stvorio Džennet i Džehennem.’“

Imam Es-Sujuti u svom djelu El-Hasaisul-kubra (1/17) kao jednu od odlika Poslanika, s.a.v.s., spominje da je njegovo časno ime napisano uz Allahovo na Aršu i svemu drugome što se nalazi u višem svijetu (melekut) i kaže: „Bilježe El-Hakim, El-Bejheki, Et-Taberani u djelu Es-Sagir, Ebu Nua’jm i Ibn Asakir od Omera, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘Kada je Adem počinio grijeh (…) Allah je rekao: Istinu si rekao, Ademe. Da nije Muhammeda, ne bih te stvorio.’“

Imam El-Kastalani u djelu El-Mevahib El-Ledunijje (str. 70) kaže: „U Časnom mevludu od Ibn Tugar-bega stoji: ‘Prenosi se da kada je Allah stvorio Adema, nadahnuo ga je da kaže: Gospodaru, zašto si mi dao nadimak Ebu Muhammed? Uzvišeni Allah mu reče: Podigni glavu, Ademe. Pa je podigao glavu i vidio svjetlo Muhammeda, s.a.v.s., oko Arša i upitao: Gospodaru, kakvo je ovo svjetlo? Uzvišeni reče: Ovo je svjetlo vjerovjesnika iz tvog potomstva. Njegovo ime na nebu je Ahmed, a na Zemlji Muhammed. Da nije njega, ne bih stvorio tebe niti bih stvorio nebo i Zemlju.’ Ovo potvrđuje i predaja koju bilježi El-Hakim u svom Sahihu.“

Imam Ibn Hadžer El-Hejtemi u djelu El-fetava el-hadisijje (str.137) kaže: „Takođe, El-Hakim bilježi predaju i smatra je vjerodostojnom od Ibn Abbasa, radijellahu anhuma, da je rekao: ‘ Uzvišeni Allah je objavio Isau, neka je na njega blagoslov: Vjeruj u Muhammeda i naredi onima iz svoga ummeta koji ga dočekaju da vjeruju u njega, jer da nije Muhammeda, ne bih stvorio Adema, i da nije Muhammeda, ne bih stvorio Vatru. Stvorio sam Arš na vodi i on se potresao pa sam zapisao la ilahe illallah muhammedun resulullah i on se smirio.’ Ovakve stvari se ne mogu kazati na osnovu mišljenja i ako je ovo vjerodostojno preneseno od Ibn Abbasa, onda to, prema stavu učenjaka hadisa, usula i fikha, ima snagu kao da je to Poslanik, s.a.v.s., rekao.“ Zatim kaže: „U hadisu koga bilježe autor Šifaus-sudura i drugi stoji da je Allah rekao: ‘Muhammede, tako Mi Moje veličine i uzvišenosti, da nije tebe, ne bih stvorio Svoju zemlju i nebo, ne bih podigao ovo nebo i ne bih Zemlju zaravnao.’ U drugoj predaji stoji: ‘Zbog tebe sam polja raširio, vodu zatalasao, nebo podigao, nagradu i kaznu te Džennet i Vatru stvorio.’“

Zanimljiv osvrt je dao i Ibn Tejmijje u Medžmu’atul-fetava (11/56): „Odlikovanost našeg vjerovjesnika nad melekima se pokazala u noći miradža kada je dostigao stupanj na kome je slušao škripu pera i nadvisio stupnjeve svih meleka. Allah je pokazao Svoju veličanstvenu moć i krajnju mudrost preko dobrih ljudi od vjerovjesnika i evlija na način na koji je nije pokazao preko meleka, objedinjujući u njima ono što je razdijeljeno ostalim stvorenja. Tako je njegovo tijelo stvorio od zemlje, a njegova duša je iz Najuzvišenije Skupine (el-mele’ el-e’ala). Zbog toga se kaže da je on svijet u malom i mikrokosmos.

Muhamed je prvak svih ljudi, najbolje stvorenje i najugledniji kod Allaha. Zbog toga je rečeno da je Allah zbog njega stvorio svijet i da nije bilo njega, ne bi stvorio Arš, ni Kursijj, ni nebo, ni Zemlju, ni Sunce, ni Mjesec. Međutim, ovo nije hadis od Poslanika, s.a.v.s., ni vjerodostojan ni slab, niko ga od hadiskih učenjaka nije prenio kao riječi Poslanika, s.a.v.s., niti nekoga od ashaba, i ne zna se čije su to riječi. Međutim, moguće ih je protumačiti na ispravan način riječima: ‘I On vam je potčinio sve na nebesima i na Zemlji’ (El-Džasije, 13) i ‘i daje vam da se koristite lađama koje plove morem voljom Njegovom, i daje vam da se rijekama koristite; i daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom, koji se stalno kreću, i daje vam da se koristite noći i danom; i daje vam svega onoga što od Njega išćete, i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali.’ (Ibrahim, 32-34) i sličnim ajetima u kojima se pojašnjava da je Allah stvorio stvorenja radi ljudi. Poznato je da u njihovom stvaranju Allah ima i druge velike mudrosti, čak i veće od toga, ali objašnjava ljudima kakva je u njima korist za njih i kakvu im je blagodat dao.

Ako se kaže ‘učinio je to radi toga’, to ne znači da u tome nema nikakve druge mudrosti. Tako i riječi ‘da nije toga, ne bi stvorio to i to…’ ne znače kako u tome nema nikakvih drugih velikih mudrosti, već znače da ako je Muhamed najbolji među ljudima i ako je njegovo stvaranje krajni cilj i krajnja mudrost veća od drugih, onda je potpunost stvaranja i krajnje savršenstvo postignuto Muhammedom, s.a.v.s.”

Radujmo se dolasku na ovaj svijet najboljeg i najodabranijeg bića i zahvaljujmo našem Gospodaru što nas je učinio njegovim sljedbenicima.

Edin Dedić

Check Also

Lejletur-regaib, noć uoči prvog petka u mjesecu redžebu

U nedjelju 22. januara sa akšam namazom nastupio je mubarek mjesec redžeb. U redžebu muslimani …

Watch Dragon ball super